รายชื่อนศ.
รายวิชา618413 : INDUSTRIAL HEALTH PROMOTION AND SERVICES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5560820 นางสาวอัญชลี เอื้อพงษ์พันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5561766 นางสาวจินตหรา สมพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5562053 นางสาวมาริษา เดิมทำรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5562060 นางสาวเปรมชนก ปริทารัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5562077 นางสาวปัทมา ประโลมรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B5562343 นางสาววิภาพร เด็จใจทัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5564033 นางสาววริศรา ศรีวรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5564224 นายยุทธการ คำเเก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5564712 นางสาวสมฤดี สอนสะอาด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5565467 นางสาวธรัญญา ทองคลี่  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5565627 นางสาววิภารัตน์ ถนนทิพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5565702 นางสาวมาลัย เหมือนชอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5565948 นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5566587 นางสาวชลธิชา เรืองสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5566907 นางสาววรรณภา เสาร์ศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5566990 นางสาวกิตติมาภรณ์ ธงศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5567683 นางสาวภักฑิชา ปลัดคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5568048 นางสาวกนกพร ชุมภูธิมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5568116 นางสาวลัดดาวัลย์ อันทะราสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5568154 นางสาววชิราภรณ์ ตรีพิทักษ์สกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5568451 นางสาวอารีรัตน์ ตรองจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5568512 นางสาวดาวฤดี เพียซ้าย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5568574 นางสาวนภาพร คมขำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5568703 นางสาวกัลยาณี ปัดป้อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5569380 นายจักรกฤษณ์ คำวงศา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5569830 นางสาวต่วนรอสเมาะ นิบันดัร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.