รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5763412 นางสาวศุภนิดา ธนัตถ์โชค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5763238 นางสาวอรวรรณ สุขนิตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5763160 นางสาววีริยา ลัญจกร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5763146 นางสาวกาญจนา สุภาผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5763092 นางสาวพลอยไพลิน มีนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5763016 นางสาวกุลณัฐ จิตรโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5763009 นางสาวธัญญลักษณ์ เราสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5762941 นางสาวณัฐกรณ์ ศรีเกื้อกลิ่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5762835 นางสาวอรวิมล อุ่นม่วง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5762743 นางสาวเบญจพร วิริยธรรมเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5762491 นางสาวพรรณราย สุขขา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5762460 นางสาวกชกร เวศม์ปฏิพัทธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5762361 นางสาวแสงดาว แสนสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5761975 นางสาวพนิดา นามนต์พิมพ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5761913 นางสาวปัทมา อุปนันท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5761814 นางสาวสุภาพร กลางกัญญา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5761685 นางสาวธันย์ชนก เอี่ยมสาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5761548 นางสาวพวงผกา สิทธิเวช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5761524 นางสาวฌาญาฎา ไชยรอด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5761517 นางสาวยุพา ตาปราบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5761500 นางสาวเจนจิรา แซ่ชื้อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5761487 นางสาวชฎาภรณ์ อรรคแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5761470 นางสาวธัญยธรณ์ สีดาเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5761180 นางสาวอัญชนา รูปไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5761098 นางสาวศิริลักษณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5761050 นางสาวเนตรนภา โพธิ์พันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5760985 นางสาวสุชานันท์ นววิจิตรกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5466849 นางสาวภัทราภรณ์ แสนคนึง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.