รายชื่อนศ.
รายวิชา110206 : HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5760855 นางสาวสุธิดา ลดกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5761159 นางสาวนวลอนงค์ ตงกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5761210 นางสาวขวัญจิรา แก้วเหลี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5761234 นางสาวอรยา เทียบฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5761241 นางสาวฐิติยา อินทนัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5761319 นางสาวพรทิพย์ ดีดสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5761432 นางสาวนุชธิกานต์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5761609 นางสาวอรอุมา ชายู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5761630 นางสาวสุภาพร หร่ายขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5762132 นายอนิวัต จงนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5762378 นางสาวปาริฉัตร ทวาผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5762408 นางสาวขวัญ สุขีฐาน  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5762538 นางสาวนรินทร จันทะเสนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5762675 นางสาวสมัชญา นวลยง  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5762682 นางสาวชฎาภรณ์ ตันหยี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5762699 นางสาวนุสบา สุดใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5762705 นางสาวจันทร์จิรา ดินดำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5762767 นางสาวนันทิกานต์ พูนทะเล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5762804 นางสาวอัมพวัน ขวาซุย  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5762811 นางสาวพรนภา อามาตมนตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5762842 นางสาวณัฐริกา สุวงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5762903 นางสาวธันยชนก บัวคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B5762927 นางสาววิภาดา มุ่งอ้อมกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5763054 นางสาวนนศิยา บุราณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B5763122 นางสาวอภิญญา พระนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B5763306 นางสาววัตร์ชรัฐ ชัยขันต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.