รายชื่อนศ.
รายวิชา618344 : INDUSTRIAL SAFETY MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5663378 นางสาววันวิสาข์ มากกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5663354 นางสาวฐิติชญา น่านโพธิ์ศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5663132 นางสาววิจิตรา นาแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5663033 นางสาวอณัชชา ไตรยราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5661909 นางสาวณัฏฐณิชา พิบูรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5661725 นายธีรภาพ วิจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5661633 นางสาวพชรมน สุทนต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5661626 นางสาวน้ำผึ้ง รอบรู้เจน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5661510 นางสาวศิริลักษณ์ แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5661473 นางสาวสาวิตรี กาญจนโชติดำรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5661312 นางสาววลัยลักษณ์ ปัจฉิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5661244 นางสาววิภาวรรณ เทศหนองขุย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5661213 นายกฤษณะ โนนโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5661190 นายณรงค์วิทย์ เกยูรวณิชย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5661091 นายวราธร วัฒนการุณวงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5661077 นางสาวสกุลรัตน์ ตันติสันติกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5661022 นางสาวจิราพร พันแสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5661015 นางสาวพรพิศ พันธะมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5660902 นางสาวนฤมล เพ็ชรจำนงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5660735 นางสาวกรรณิการ์ ชายดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5660612 นางสาวกรณีญา หอมดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5660605 นางสาวลลิตา พรมซุ้ย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5660339 นางสาวจิราพร ทองพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5660117 นางสาวปิยะนุช มะธิปิไข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5660094 นางสาวธนัทกัญญ์ บุญทัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5567942 นางสาวสุณิสา กระแจะจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.