รายชื่อนศ.
รายวิชา529203 : CIRCUIT & DEVICES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE
2 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE
3 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล  EE
4 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์  EE
5 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE
6 B6326852 นางสาวศุภสุญา พรหมเมตตา  EE
7 B6318000 นางสาวภัทราภรณ์ เรียนขุนทด  EE
8 B6311629 นายชัยมงคล จรกร  EE
9 B6328290 นายศิรชัช วังคะฮาต  EE
10 B6333058 นางสาววิภาดา ทองวิไล  EE
11 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง  EE
12 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ  EE
13 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย  EE
14 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ  EE
15 B6310981 นายชุณวรรณ ยกย่อง  EE
16 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ  EE
17 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE
18 B6310783 นายสุกฤษฏิ์ นาคบุตรศรี  EE
19 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE
20 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว  EE
21 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี  EE
22 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  EE
23 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE
24 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE
25 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE
26 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE
27 B6309282 นายพงษ์เพชร ราชเจริญ  EE
28 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE
29 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE
30 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE
31 B6326340 นายคมภูศิษฐ์ นิยม  EE
32 B6305710 นายกรเมษ กุญชร  EE
33 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.