รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  PE
2 B5903405 นายนันทกาญจน์ แซ่เฉิน  PE
3 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE
4 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE
5 B6236366 นางสาวกนิษฐา สุขรี  PE
6 B6222147 นางสาวกัญญาภัค เทียนทะเล  PE
7 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  Metallurgical Engineering
8 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering
9 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  Metallurgical Engineering
10 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering
11 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ  Metallurgical Engineering
12 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง  Metallurgical Engineering
13 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering
14 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering
15 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering
16 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี  Metallurgical Engineering
17 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน  Metallurgical Engineering
18 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering
19 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ  Metallurgical Engineering
20 B6238216 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering
21 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย  Metallurgical Engineering
22 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  Metallurgical Engineering
23 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  Metallurgical Engineering
24 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  Metallurgical Engineering
25 B6217228 นายปรินทร บุตตะโยธี  Metallurgical Engineering
26 B6220280 นางสาวพีรดา เรืองสุวรรณ  Metallurgical Engineering
27 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING
28 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง  CERAMIC ENGINEERING
29 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING
30 B6203405 Mr.NICHOLAS DRAGON  CERAMIC ENGINEERING
31 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING
32 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก  CERAMIC ENGINEERING
33 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ  CERAMIC ENGINEERING
34 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering
35 B6219901 นายกฤตพล แสงอรุณ  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.