รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์  Metallurgical Engineering
2 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน  Metallurgical Engineering
3 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  Metallurgical Engineering
4 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์  Metallurgical Engineering
5 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน  Metallurgical Engineering
6 B6225261 นายดนัยพัชร์ ประสานรัตน์  Metallurgical Engineering
7 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์  Metallurgical Engineering
8 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  Metallurgical Engineering
9 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง  Metallurgical Engineering
10 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์  Metallurgical Engineering
11 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ  Metallurgical Engineering
12 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  Metallurgical Engineering
13 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering
14 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  Metallurgical Engineering
15 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์  Metallurgical Engineering
16 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  Metallurgical Engineering
17 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง  Metallurgical Engineering
18 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์  Metallurgical Engineering
19 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  Metallurgical Engineering
20 B6222727 นางสาวประณีกานต์ ยีรัมย์  Metallurgical Engineering
21 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น  Metallurgical Engineering
22 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering
23 B6224233 นายจักริน ชัยวรรณ์  Metallurgical Engineering
24 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์  Metallurgical Engineering
25 B6230807 นายอดิศร แซ่ลี  Metallurgical Engineering
26 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  Metallurgical Engineering
27 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน  Metallurgical Engineering
28 B6218867 นายธีระศักดิ์ พระคุณเลิศ  Agricultural and Food Engineering
29 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering
30 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering
31 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering
32 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering
33 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering
34 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering
35 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering
36 B6238476 นายปรมินทร์ นาดี  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.