รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE
2 B6115166 นายธนพงษ์ สอาดเอี่ยม  TCE
3 B6109547 นางสาววรัญญา ประเทืองไทย  TCE
4 B6104955 นางสาวกิตติยา จันทร์แสง  TCE
5 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE
6 B6114589 นางสาวณัฐวดี ศรีโสภา  TCE
7 B6113667 นายอนาวิน วงษ์สอน  TCE
8 B6108793 นางสาวกาญจนา บินขุนทด  TCE
9 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE
10 B6103903 นายอิทธิพงษ์ เขียวละลิ้ม  TCE
11 B6114046 นายวิริยภาพ วิทยากร  TCE
12 B6114497 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีลาพัฒน์  TCE
13 B6108960 นายกฤติมา บุญทวี  TCE
14 B6109646 นางสาวฐานิตา ปรีชา  TCE
15 B6115456 นายอนุชา สิงห์ชฎา  TCE
16 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE
17 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE
18 B6112158 นางสาวทิวานนท์ มั่นคูณ  TCE
19 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE
20 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE
21 B6118082 นายอิทธิพัทธ์ ประสาทกสิกรณ์  TCE
22 B6117238 นางสาวสโรชา อย่างบุญ  TCE
23 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE
24 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE
25 B6111984 นางสาวสุพรรษา มณีจันสุข  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.