รายชื่อนศ.
รายวิชา523203 : PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering
2 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE
3 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE
4 B6136598 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์  CPE
5 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  CPE
6 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE
7 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์  CPE
8 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE
9 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE
10 B6303051 นางสาวสุดารัตน์ มุลกะกุล  CPE
11 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE
12 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE
13 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE
14 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  CPE
15 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน  CPE
16 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE
17 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE
18 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE
19 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE
20 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE
21 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ  CPE
22 B6336967 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  CPE
23 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  CPE
24 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.