รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา  Agricultural and Food Engineering
2 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING
3 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering
4 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering
5 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE
6 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา  PE
7 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE
8 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE
9 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE
10 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย  PE
11 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE
12 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE
13 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE
14 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE
15 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE
16 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE
17 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์  PE
18 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  PE
19 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE
20 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  PE
21 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE
22 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE
23 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE
24 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  PE
25 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE
26 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE
27 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง  PE
28 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง  PE
29 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE
30 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน  PE
31 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE
32 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE
33 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย  PE
34 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE
35 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.