รายชื่อนศ.
รายวิชา235377 : INTELLECTUAL PROPERTIES MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย  INFORMATION SCIENCE10
2 B6206055 นางสาวสาวิตรี โฉมกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
3 B6205270 นายวศิน แท้ประสาทสิทธิ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
4 B6205973 นายวรรณมงคล แช่มสูงเนิน  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
7 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
8 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6206079 นางสาวปาริชาติ เขื่อนมั่น  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
10 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B6210335 นางสาวลักษิกา ภู่ระย้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
12 B6205782 นางสาวพิมพ์พญา ยาเสร็จ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
13 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
14 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
15 B6205638 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยลา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
18 B6231620 นางสาวพิมพ์ชนก ศาสตร์ตรินภรณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
19 B6210915 นางสาวพิมพ์ภิกา ปะหูปะปา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
20 B6205355 นางสาวกุลนิษฐ์ เสถียรบำรุงกิจ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
21 B6121044 นายเถลิงศักดิ์ พรหมรักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
23 B6121495 นางสาวพานิตา สุรินธาทิพย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
24 B6072858 นายมนัสนันท์ จุ้ยกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
25 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
27 B6120917 นางสาวภัทราภรณ์ นครศรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
28 B6072865 นางสาวฐิติรัตน์ พลพงษ์รัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.