รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering
2 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering
3 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering
4 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering
5 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering
6 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering
7 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม  Agricultural and Food Engineering
8 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering
9 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering
10 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering
11 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering
12 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering
13 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  Agricultural and Food Engineering
14 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
15 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  Agricultural and Food Engineering
16 B6219338 นายศุภชัย สิลลา  CERAMIC ENGINEERING
17 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  CERAMIC ENGINEERING
18 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง  CERAMIC ENGINEERING
19 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล  CERAMIC ENGINEERING
20 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  Metallurgical Engineering
21 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering
22 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง  Metallurgical Engineering
23 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์  Metallurgical Engineering
24 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  Metallurgical Engineering
25 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ  PE
26 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน  PE
27 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.