รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE10
2 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ  PE10
3 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน  PE10
4 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering10
5 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  Metallurgical Engineering10
6 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  Metallurgical Engineering10
7 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์  Metallurgical Engineering10
8 B6135775 นายนีรนุช วงศ์ทอง  Metallurgical Engineering10
9 B6237820 นายกีรติ ศรีมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6219338 นายศุภชัย สิลลา  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
14 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
15 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering10
16 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering10
17 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering10
18 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม  Agricultural and Food Engineering10
19 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering10
20 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering10
21 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering10
22 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
23 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  Agricultural and Food Engineering10
24 B6238650 นายภานุวัฒน์ พริ้งเพราะ  Agricultural and Food Engineering10
25 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
26 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
27 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.