รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6131609 นางสาววรรณภา จิตรประภา  Agricultural and Food Engineering
2 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
3 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก  CERAMIC ENGINEERING
4 B6107611 นายคิริน ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING
5 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี  CERAMIC ENGINEERING
6 B6336950 นางสาวอัญมณีพร กิติสกนธ์  CERAMIC ENGINEERING
7 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
8 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  Metallurgical Engineering
9 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE
10 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี  PE
11 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE
12 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE
13 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE
14 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.