รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE10
2 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE10
3 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE10
4 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต  CPE10
5 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE10
6 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE10
7 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE10
8 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE10
9 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE10
10 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE10
11 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  CPE10
12 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE10
13 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE10
14 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว  CPE10
15 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE10
16 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE10
17 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE10
18 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE10
19 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน  CPE10
20 B6117603 นายธีรวัฒน์ อื้อศรีวงศ์  CPE10
21 B6100124 นายอดิเทพ พูลสวัสดิ์  CPE10
22 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว  CPE10
23 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE10
24 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE10
25 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE10
26 B6119041 นางสาวสิริวัณณ์ พันธ์โคกกรวด  CPE10
27 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE10
28 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE10
29 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE10
30 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE10
31 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
32 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE10
33 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง  CPE10
34 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE10
35 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE10
36 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE10
37 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE10
38 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
39 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE10
40 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE10
41 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
42 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE10
43 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE10
44 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE10
45 B6213954 นายพงศธร หลงเจริญ  CPE10
46 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  CPE10
47 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
48 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE10
49 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE10
50 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE10
51 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE10
52 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.