รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6108779 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ บำรุงกิจ  TCE10
2 B6108267 นายโสฬส นามประเส  TCE10
3 B6107864 นางสาวภัชริตา ธงกระโทก  TCE10
4 B6104559 นางสาวณิชาภัทร ฆารไสว  TCE10
5 B6103897 นางสาวชฎาพร เขียวน้ำชุม  TCE10
6 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE10
7 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง  TCE10
8 B6106676 นางสาวณัฐธิดา ดิลกลาภ  TCE10
9 B6107574 นางสาวสุทธิดา ทิพบุญชู  TCE10
10 B6111977 นางสาวสิรามล มณีกานนท์  TCE10
11 B6102531 นางสาวไอลดา เกิดบ้านกอก  TCE10
12 B6108731 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวพรมมี  TCE10
13 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE10
14 B6111144 นางสาวธีมาพร พิมพ์วาปี  TCE10
15 B6107185 นางสาวธนิษฐา ทรวงดอน  TCE10
16 B6110512 นางสาวชนิกานต์ พรมอ่อน  TCE10
17 B6118334 นางสาวธิดารัตน์ ทำสอาด  TCE10
18 B6105686 นายบัณฑิต ชนะพจน์  TCE10
19 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์  TCE10
20 B6118327 นายณัฐดนัย แดงน้อย  TCE10
21 B6105693 นายปฐพี ชนะภัย  TCE10
22 B6109059 นายศิริภัทร บุญมาก  TCE10
23 B6113797 นายศุภฤกษ์ วรรณสุทธะ  TCE10
24 B6111700 นายศิวกร ฟังวัฒนา  TCE10
25 B6103941 นายณัฐวัฒน์ กุลสุวรรณ์  TCE10
26 B6115920 นายกฤษณพงษ์ สุนทรรัตน์  TCE10
27 B6130664 นายเเสนบุญ หมอยา  TCE10
28 B6117948 นายสหัสวรรษ โฮมจุมจัง  TCE10
29 B6130756 นายเกริกพล ขันแก้ว  TCE10
30 B6104511 นายภาคภูมิ โคตา  TCE10
31 B6105730 นายชาคริต ชอบสว่าง  TCE10
32 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE10
33 B6117429 นางสาวอังคณา อาบทอง  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.