รายชื่อนศ.
รายวิชา536313 : COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6107895 นางสาวนลัทพร ธรรมจินดา  Automotive Engineering10
2 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
3 B6112103 นางสาวเพชรรัตน์ มะณี  Automotive Engineering10
4 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering10
5 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering10
6 B6136970 นางสาวขนิษฐา หาญสงคราม  Automotive Engineering10
7 B6104757 นางสาวสุนิตา จอมกระโทก  Automotive Engineering10
8 B6103781 นางสาวพรชิตา ขันทวงษ์  Automotive Engineering10
9 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering10
10 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering10
11 B6110840 นางสาวบัณฑิตา พัฒนมณี  Automotive Engineering10
12 B6109707 นางสาวกนกพร ปลั่งกลาง  Automotive Engineering10
13 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
14 B6114114 นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ  Automotive Engineering10
15 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
16 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering10
17 B6109165 นายกฤตเมธ บุญอบ  Automotive Engineering10
18 B6108342 นายณรงค์ฤทธิ์ นิตย์ลาภ  Automotive Engineering10
19 B6102678 นายพงศ์พิทักษ์ จำปาเทพ  Automotive Engineering10
20 B6117504 นายณรงค์เดช อินทร์กระโทก  Automotive Engineering10
21 B6111472 นายปิยวัฒน์ เพทแพง  Automotive Engineering10
22 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering10
23 B6113315 นายวุฒิชัย ลาภทวี  Automotive Engineering10
24 B6114527 นายภาณุวัฒน์ ศรีสงคราม  Automotive Engineering10
25 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering10
26 B6112240 นายวีรภัทร มาภู่  Automotive Engineering10
27 B6115777 นายพีระพงศ์ สุขศรีแก้ว  Automotive Engineering10
28 B6108144 นายวรพงษ์ นาคยันยงค์  Automotive Engineering10
29 B6102807 นายธีรพงค์ กลางสร้อย  Automotive Engineering10
30 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท  Automotive Engineering10
31 B6104566 นายธนวิชญ์ โฆษิตพิพัฒน์  Automotive Engineering10
32 B6109844 นายอภิรักษ์ ปั้นกันอินทร์  Automotive Engineering10
33 B6115371 นายพศวัต สารียุทธ  Automotive Engineering10
34 B6113896 นายสิรภพ วัฒนะมหาตม์  Automotive Engineering10
35 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering40
36 B6102685 นางสาวปานชีวา เเกล้วกล้า  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.