รายชื่อนศ.
รายวิชา551156 : PHYSICS-ELECTRICAL
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6324148 นางสาวสุพรรษา นรากรณ์  Mechatronics Engineering
2 B6211981 นางสาวธนพร เรียงใหม่  Mechatronics Engineering
3 B6315184 นางสาวสุนิษา จงเพิ่มกลาง  Mechatronics Engineering
4 B6315221 นางสาวฐิติยาภรณ์ สร้อยทอง  Mechatronics Engineering
5 B6315115 นายธนชัย ทับทิมสี  Mechatronics Engineering
6 B6315269 นายอัคพล การอินทร์  Mechatronics Engineering
7 B6315177 นายเกริกชัย จงรวมกลาง  Mechatronics Engineering
8 B6315047 นายวรโชติ เกษมเนตร์  Mechatronics Engineering
9 B6315023 นายอภิสิทธิ์ ปิ่นล้ม  Mechatronics Engineering
10 B6315252 นายภูพิงค์ คุ้มภัย  Mechatronics Engineering
11 B6329730 นายศุภวิชญ์ ทิพย์ศรีบุญ  Mechatronics Engineering
12 B6334727 นายวรพงษ์ เวินสันเทียะ  Mechatronics Engineering
13 B6315016 นายพิจักษณ์ ชอบสะอาด  Mechatronics Engineering
14 B6315078 นายพชรพล ธีรเศรษฐ์  Mechatronics Engineering
15 B6329839 นายวรพงษ์ เอี่ยมอาจหาญ  Mechatronics Engineering
16 B6324070 นายกัมปนาท นนทะชัย  Mechatronics Engineering
17 B6315122 นายประวิทย์ รักชาติ  Mechatronics Engineering
18 B6315108 นายวทัญยา นามอุดทา  Mechatronics Engineering
19 B6314996 นายกฤษฎา แหยมนุช  Mechatronics Engineering
20 B6329938 นายจิรพนธ์ แรงใหม่  Mechatronics Engineering
21 B6315146 นายกฤติภัทร ปักปิ่นทอง  Mechatronics Engineering
22 B6315160 นายวัศพล วิทยาอุดมพันธุ์  Mechatronics Engineering
23 B6335236 นายสิรินทร์ ญาติปลื้ม  Mechatronics Engineering
24 B6315092 นายเศรษฐศิษฎ์ สิงห์ตุ่ย  Mechatronics Engineering
25 B6330330 นายนที บุษรา  Mechatronics Engineering
26 B6329808 นายอภินันท์ คำมูล  Mechatronics Engineering
27 B6100421 นายณัฐวุฒิ คร่อมกระโทก  Mechatronics Engineering
28 B6100483 นายนภัทร จราฤทธิ์  Mechatronics Engineering
29 B6212698 นายธนพล อินตรา  Mechatronics Engineering
30 B6212735 นายชยางกูร มุสิกขะพันธ์  Mechatronics Engineering
31 B6212681 นายธนาธิป เบิกครบุรี  Mechatronics Engineering
32 B6324131 นางสาวศศิมา เฟื่องวงศ์  Mechatronics Engineering
33 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม  Mechatronics Engineering
34 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล  Mechatronics Engineering
35 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย  Mechatronics Engineering
36 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING
37 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี  PRECISION ENGINEERING
38 B6330057 นายณัฐกิตติ์ กุลสำนัก  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.