รายชื่อนศ.
รายวิชา523332 : SOFTWARE ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6010256 นางสาวศิริลักษณ์ รองกระโทก  CPE10
2 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE10
3 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE10
4 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE10
5 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE10
6 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE10
7 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE10
8 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE10
9 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE10
10 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE10
11 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE10
12 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE10
13 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE10
14 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE10
15 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE10
16 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย  CPE10
17 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์  CPE10
18 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์  CPE10
19 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE10
20 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE10
21 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
22 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE10
23 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี  CPE10
24 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE10
25 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์  CPE10
26 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE10
27 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE10
28 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
29 B6116637 นายพิชัย โสมาสา  CPE10
30 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE10
31 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE10
32 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE10
33 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE10
34 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE10
35 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE10
36 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ  CPE10
37 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE10
38 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์  CPE10
39 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE10
40 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE10
41 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่  CPE10
42 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
43 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE10
44 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล  CPE10
45 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.