รายชื่อนศ.
รายวิชา551262 : ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6211998 นางสาวชนัญชิดา บุญคอย  Mechatronics Engineering
2 B6229535 นายสิทธิชัย ดินดำ  Mechatronics Engineering
3 B6211790 นายกฤตินนท์ บุนนท์  Mechatronics Engineering
4 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ  Mechatronics Engineering
5 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน  Mechatronics Engineering
6 B6212490 นายจิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ  Mechatronics Engineering
7 B6211882 นายอนุสรณ์ ทองเป็นไชย  Mechatronics Engineering
8 B6203597 นายธนพล เข็มภาษิต  Mechatronics Engineering
9 B6212599 นางสาวเจษฎาภรณ์ ฉลาดเอื้อ  Mechatronics Engineering
10 B6237714 นางสาวธีรดา จันทรา  Mechatronics Engineering
11 B6211844 นายคณุตม์ การุญ  Mechatronics Engineering
12 B6211813 นายชินวัฒน์ กาสสกุล  Mechatronics Engineering
13 B6203764 นายกฤษฎา น้อยผา  Mechatronics Engineering
14 B6212124 นายปภังกร พลแสน  Mechatronics Engineering
15 B6203641 นายมงคล พิลาภ  Mechatronics Engineering
16 B6211837 นายกิตติบดินทร์ เคยชัยภูมิ  Mechatronics Engineering
17 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ  Mechatronics Engineering
18 B6229436 นางสาวพรรษชล จริยกิตติกุล  Mechatronics Engineering
19 B6235369 นางสาวนราภรณ์ มีไทย  Mechatronics Engineering
20 B6212360 นางสาวชลธิชา ป้อมไธสง  Mechatronics Engineering
21 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง  Mechatronics Engineering
22 B6233730 นางสาวอารียา เรืองเพชร  Mechatronics Engineering
23 B6211622 นางสาวณัฐมน ไชยเทศ  Mechatronics Engineering
24 B6237653 นางสาวญาณิศา อ่อนชัยมงคล  Mechatronics Engineering
25 B6233785 นายซอยีไวยัน   Mechatronics Engineering
26 B6211950 นางสาวจิรัชยา บุดดา  Mechatronics Engineering
27 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา  Mechatronics Engineering
28 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย  Mechatronics Engineering
29 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering
30 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล  Mechatronics Engineering
31 B6229610 นางสาวสาลินี ศรีสุวะ  Mechatronics Engineering
32 B6235475 นายฐาปกรณ์ สีสังชุม  Mechatronics Engineering
33 B6212247 นายภูมิวนัส บุญเรือง  Mechatronics Engineering
34 B6212322 นายปัณณวิชญ์ ขำสินธุ์  Mechatronics Engineering
35 B6212544 นายกิตติพจน์ โพตาทอง  Mechatronics Engineering
36 B6203528 นายธนาธิป พัชระวิทยานันท์  Mechatronics Engineering
37 B6203498 นายภูมิ คำเชียงแสน  Mechatronics Engineering
38 B6212353 นายกฤษฎีกา นาคำ  Mechatronics Engineering
39 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering
40 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา  Mechatronics Engineering
41 B6203849 นายถิรวัฒน์ มากละเอียด  Mechatronics Engineering
42 B6203696 นายฤทธิเดช สอนคราม  Mechatronics Engineering
43 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING
44 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์  PRECISION ENGINEERING
45 B6234157 นางสาวจิรา โพพยัคฆ์  PRECISION ENGINEERING
46 B6237196 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  PRECISION ENGINEERING
47 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  PRECISION ENGINEERING
48 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง  PRECISION ENGINEERING
49 B6234195 นางสาวอรวรรณ ชัยมงคล  PRECISION ENGINEERING
50 B6337247 นายไชยา เจริญพันธ์  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.