รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering
2 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  Automotive Engineering
3 B6216917 นางสาวพิชามญชุ์ วาชัยศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6226657 นายทิวากร หาวิชา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6130787 นายศักราช อุดมสิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6209575 นายสิทธินันท์ จันทมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6219291 นายธีรพงษ์ นามแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6220112 นายลิฮัว สุก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6224097 นายเอกพล สนสี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.