รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
2 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6221041 นายบุญยกร ไกรยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6210502 นางสาวปุณยวีย์ ลีลาเจริญชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6237769 นายนวพล ยงยศ  Geological Engineering
33 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering
34 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.