รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5821686 นายบุญญฤทธิ์ คำหล้า  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering
3 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering
4 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering
5 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering
6 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering
7 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
8 B6136079 นายวงศกร โชติดี  Agricultural and Food Engineering
9 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering
10 B6132095 นางสาวจิราพรรณ รักษา  Agricultural and Food Engineering
11 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม  Agricultural and Food Engineering
12 B6104351 นายวิศวะ คุณสมบัติ  Agricultural and Food Engineering
13 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering
14 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู  Metallurgical Engineering
15 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering
16 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering
17 B6111748 นายศรายุท ภักดี  Metallurgical Engineering
18 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง  Metallurgical Engineering
19 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง  Metallurgical Engineering
20 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา  Metallurgical Engineering
21 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering
22 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี  Metallurgical Engineering
23 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.