รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6136567 นางสาวอัจฉรา พรหมมา  Agricultural and Food Engineering
2 B6014742 นางสาวนิภาสิริ กรุณานำ  CERAMIC ENGINEERING
3 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์  CME
4 B5800865 นางสาวทิพามณี ซิกว้าง  MAE
5 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา  Metallurgical Engineering
6 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering
7 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว  Metallurgical Engineering
8 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา  Metallurgical Engineering
9 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering
10 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering
11 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์  Metallurgical Engineering
12 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering
13 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering
14 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา  Metallurgical Engineering
15 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์  Metallurgical Engineering
16 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering
17 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering
18 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering
19 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering
20 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน  Metallurgical Engineering
21 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering
22 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช  Metallurgical Engineering
23 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา  Metallurgical Engineering
24 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE
25 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE
26 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์  PE
27 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE
28 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE
29 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE
30 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.