รายชื่อนศ.
รายวิชา715304 : MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6129033 นางสาวกันทิมา เอ็มประโคน  B.N.S.
2 B6129286 นายณัฐสิทธิ ประกอบศรี  B.N.S.
3 B6129538 นางสาวนันทิยา ปราบมีชัย  B.N.S.
4 B6128807 นางสาวจารุพักตร์ อินทวงษ์  B.N.S.
5 B6129545 นางสาวมณีรัตน์ บัวแก้ว  B.N.S.
6 B6129637 นางสาวสุรีรักษ์ ประทุมตรี  B.N.S.
7 B6129255 นางสาววันวิสาข์ สู่สุข  B.N.S.
8 B6129088 นางสาวชัชรฎา เงางาม  B.N.S.
9 B6129248 นางสาวทรัพย์สินันต์ สอนโส  B.N.S.
10 B6129125 นางสาวอัสมา ภักดี  B.N.S.
11 B6129149 นางสาวสิรินญา นุวรรโน  B.N.S.
12 B6128784 นางสาวยุวรินทร์ ยางสุข  B.N.S.
13 B6129750 นางสาวกรกนก ใยวังหน้า  B.N.S.
14 B6129651 นางสาวภาวรินทร์ แต้ธวัช  B.N.S.
15 B6129590 นางสาวสุพิชญา มนปาน  B.N.S.
16 B6129798 นางสาวโศรญา จันโสภา  B.N.S.
17 B6129811 นางสาวเนตรนภา ธรรมอยู่  B.N.S.
18 B6128876 นางสาวศิริตา จริตรัมย์  B.N.S.
19 B6129729 นางสาวปภัสสร คำแสน  B.N.S.
20 B6129668 นางสาวกนกวรรณ ภายอุ้ม  B.N.S.
21 B6128975 นางสาวกัลยารัตน์ แสนคำลอ  B.N.S.
22 B6128777 นางสาวสุนีรัตน์ จันทิมาต  B.N.S.
23 B6128951 นางสาวสุภนิดา แก้วมณี  B.N.S.
24 B6129279 นางสาวนันทพร จันทร์สะอาด  B.N.S.
25 B6128722 นางสาวพนิตนันท์ โยธะพงษ์  B.N.S.
26 B6129330 นางสาวปวีณา โสละมัด  B.N.S.
27 B6129675 นางสาวศุภดาว เป็นสมรักษ์  B.N.S.
28 B6129392 นางสาวพรรณภัทร์ ยอดอ่อน  B.N.S.
29 B6129224 นางสาวกนกวรรณ มะณีสาย  B.N.S.
30 B6129743 นางสาวณัฏฐนารา วันพุทธา  B.N.S.
31 B6129828 นางสาวสุพาภรณ์ ชะโนรับ  B.N.S.
32 B6128753 นางสาวธันย์ชนก นวลพลกรัง  B.N.S.
33 B6129781 นางสาวชมชนก ลาภวิเศษแท้  B.N.S.
34 B6129705 นางสาวธิติสุดา พรมมา  B.N.S.
35 B6129316 นางสาวณัฐวรา จันคนา  B.N.S.
36 B6128678 นางสาวเจนจิรา ตอสี  B.N.S.
37 B6128821 นางสาวดาราวดี สร้อยเสน  B.N.S.
38 B6128708 นางสาวชโลชา สมทรัพย์  B.N.S.
39 B6129163 นางสาวสุวนันท์ นาเมืองรักษ์  B.N.S.
40 B6129453 นางสาวภณิดา เทศจันดา  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.