รายชื่อนศ.
รายวิชา715304 : MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6090647 นางสาวอัญชสา วิมลรัตนชัยศิริ  B.N.S.
2 B6129415 นางสาวจริยาภรณ์ แย้มศรี  B.N.S.
3 B6129804 นางสาววริญญา แสงพล  B.N.S.
4 B6129583 นางสาวอภิสรา กิ่งแสง  B.N.S.
5 B6128869 นางสาววิชุดา ลาภเงิน  B.N.S.
6 B6128692 นางสาวประภาพรรณ คอนเพชร  B.N.S.
7 B6128760 นายอิทธิพล กล่อมศรี  B.N.S.
8 B6128791 นางสาวอภิญญา จันทร์คณา  B.N.S.
9 B6128845 นางสาวดั่งฝัน เจริญไวย์  B.N.S.
10 B6128883 นางสาวรุจิราภรณ์ สีพรมสุข  B.N.S.
11 B6128920 นางสาวรวิสรา แก่นพุดซา  B.N.S.
12 B6129101 นางสาวณิชากร คำแปง  B.N.S.
13 B6129170 นางสาวจิดาภา อัคราช  B.N.S.
14 B6129187 นางสาววนัสนันท์ ขันพินิจ  B.N.S.
15 B6129194 นางสาววรรณิกา โสภา  B.N.S.
16 B6129200 นางสาวอริศรา สิงหรา  B.N.S.
17 B6129477 นางสาวปนัดดา ปานทอง  B.N.S.
18 B6129552 นางสาวปัณฑิตา บุญมีมีไชย  B.N.S.
19 B6129569 นางสาวนันทิชา หิรัญคำ  B.N.S.
20 B6129309 นางสาวธิดารัตน์ กาญบุตร  B.N.S.
21 B6129347 นางสาวพรทิวา วรสาร  B.N.S.
22 B6129354 นายชญานินทร์ พาชนิต  B.N.S.
23 B6129361 นางสาวอนุธิดา ติ๊บแก้ว  B.N.S.
24 B6129606 นางสาววรรณวนัส พู่กุลอนันต์  B.N.S.
25 B6129620 นางสาวลักษิกา ผาดไธสง  B.N.S.
26 B6129736 นางสาวธิดาพร เกษทองมา  B.N.S.
27 B6129064 นางสาวฐิติยา หาญสระคู  B.N.S.
28 B6128661 นางสาวธัญลักษณ์ ครึ้มค้างพลู  B.N.S.
29 B6128623 นางสาวตามหทัย ออกสันเทียะ  B.N.S.
30 B6128630 นางสาวปิยฉัตร อินทร์บัว  B.N.S.
31 B6129514 นางสาวลักษณา ภูอาจสูง  B.N.S.
32 B6129521 นางสาวดวงฤทัย พุฒิอาภากร  B.N.S.
33 B6129026 นางสาวธนาทิพย์ นะรานรัมย์  B.N.S.
34 B6129040 นางสาวกุลสินี ศรีวัฒนพงศ์  B.N.S.
35 B6129774 นางสาวพรพิมล ชี้กิ่ง  B.N.S.
36 B6129293 นางสาวณัฐรุจา อภิแสงปัญญา  B.N.S.
37 B6129262 นางสาวโชษิตา จิตประเสริฐ  B.N.S.
38 B6129767 นางสาวรินลณี วงศ์ศรีทา  B.N.S.
39 B6129385 นางสาวเวสิยา ภักตะภา  B.N.S.
40 B6129408 นางสาวอัญญาภรณ์ สิทธิศร  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.