รายชื่อนศ.
รายวิชา617340 : AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6065096 นางสาวกานต์รวี นาคขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.