รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering
3 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering
4 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering
5 B5803262 นายสหฤทธิ์ ซาไข  Agricultural and Food Engineering
6 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING
7 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING
8 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CERAMIC ENGINEERING
9 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
10 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING
11 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี  CERAMIC ENGINEERING
12 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING
13 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING
14 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING
15 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering
16 B6020842 นางสาวสุชาณี ศรีรอด  Metallurgical Engineering
17 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering
18 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์  Metallurgical Engineering
19 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering
20 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering
21 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering
22 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี  Metallurgical Engineering
23 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering
24 B6112134 นายวรภัทร มัตตะพงศ์  Metallurgical Engineering
25 B6132903 นายธนพล ทีวาพัด  Metallurgical Engineering
26 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.