รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก  CPE10
2 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์  CPE10
3 B5914296 นางสาวอัครา ชัยพงษ์  CPE10
4 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ  CPE60
5 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE10
6 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE10
7 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE10
8 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE10
9 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE10
10 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE10
11 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม  CPE10
12 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE10
13 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง  CPE10
14 B6104696 นายสมเกียรติ จบสูงเนิน  CPE10
15 B6111458 นายพงศธร เพชรสุวรรณ  CPE10
16 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE10
17 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE10
18 B6132552 นายธีรศักดิ์ สุภาวหา  CPE10
19 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE10
20 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE10
21 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
22 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE10
23 B6102852 นายฤชากร กลิ่นศรีสุข  CPE10
24 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE10
25 B6104887 นายฉัตรมงคล จันทร์กลาง  CPE10
26 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว  CPE10
27 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE10
28 B5806171 นางสาวรุจิรา นาสมใจ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.