รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6113025 นางสาวณฤภาณุมาศ รัตน์เกล้า  IE
2 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE
3 B6109783 นางสาวจินดามณี ปัญญาเหลือ  IE
4 B6111939 นายนันตพล ภูสำเภา  IE
5 B6112288 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง  IE
6 B6106034 นางสาวรณพร ชีพไธสง  IE
7 B6103330 นางสาวเกวลี เกิดดี  IE
8 B6114534 นางสาวศิริประภา ศรีสวรรค์  IE
9 B6114992 นางสาวฐิติมา สมัครพันธ์  IE
10 B6109424 นางสาวธันยพร ปกติ  IE
11 B6104221 นางสาวศศิธร คำพิละ  IE
12 B6111632 นางสาววิภาพร โพธิชาติ  IE
13 B6103446 นางสาววิยดา แก้วเกตุศรี  IE
14 B6114220 นางสาวกุลสตรี ศรีคุณชัย  IE
15 B6104412 นางสาวดลณภร คุ้มทรัพย์  IE
16 B6114237 นางสาวนันติยะ ศรีโคตร  IE
17 B6027407 นางสาวอนัดตา กระบวนรัตน์  IE
18 B6111717 นางสาวมุกระวี ฟังสุวรรณรักษ์  IE
19 B6119263 นางสาวปฏิมา เสถียรรัมย์  IE
20 B6114862 นางสาวนฤมล ส้มจะบก  IE
21 B6116552 นายกฤชกร แสวงสาย  IE
22 B6025496 นายกฤษฎา คชสาร  IE
23 B6113582 นายอาทิวิทย์ วงศ์กอบลาภ  IE
24 B6108090 นายระพีพัฒน์ นัดเกษม  IE
25 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE
26 B6010935 นายอนุวัฒน์ ศรีฐาน  IE
27 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE
28 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE
29 B6019501 นายศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์  IE
30 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.