รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE
2 B6110994 นายธนพล พันลำ  IE
3 B6130558 นางสาวนภาคำแพงฤดี ดำเนินบัวสยามาลี  IE
4 B6119256 นางสาวดาวประกาย ผดุงชนม์  IE
5 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE
6 B6114183 นางสาวชนิษฎา โวหาร  IE
7 B6116118 นางสาวเจนนิสา สุวรรณวงค์  IE
8 B6110383 นางสาวศุภรัตน์ พรประทุม  IE
9 B6117184 นางสาวญาตาวี ใหญ่โนนสูง  IE
10 B6107758 นางสาวพิชชาพร เทพเสนา  IE
11 B6133207 นางสาวชิดชนก ไชยทอง  IE
12 B6116651 นางสาวเกวลิน หงษ์มณี  IE
13 B6114015 นายคมสัน วารีศรี  IE
14 B6113322 นายโชคชัย ลาภยืนยง  IE
15 B6114824 นายสิรวิชญ์ สนใจ  IE
16 B6105525 นายธนพล ฉัตรวงศ์วาน  IE
17 B6106935 นายไตรรัตน์ ติรวีรขจร  IE
18 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.