รายชื่อนศ.
รายวิชา533361 : INDUSTRIAL CONTROL AND AUTOMATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน  IE
2 B6114442 นายธนาคาร ศรีมะเริง  IE
3 B6104764 นางสาวเกษราพร จักรปา  IE
4 B6114718 นางสาวจิราภรณ์ ศิลปศิริวัฒน์  IE
5 B6108977 นางสาวจันทร์จิรา บุญทัน  IE
6 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE
7 B6111113 นางสาววนัสนันท์ พิพัฒน์พงษ์  IE
8 B6103705 นางสาวธัญนาถ ขวัญมา  IE
9 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร  IE
10 B6106225 นางสาวเบญจภรณ์ เชียงตุง  IE
11 B6111403 นางสาวอุมาพร เพ็งชัย  IE
12 B6114138 นางสาวตมัฏฐพร วิเศษมี  IE
13 B6112165 นางสาวชุติมา มั่นหมาย  IE
14 B6117658 นางสาวขจีพร อุทสาร  IE
15 B6110956 นางสาวสุพัตรา พันธุเป็น  IE
16 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว  IE
17 B6117931 นางสาวปิยพร เฮ้าตุ่น  IE
18 B6109479 นางสาวลักษิกา ประกันทะ  IE
19 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE
20 B6110017 นางสาวพิมพ์ลภัส เปี่ยงสันเทียะ  IE
21 B6114282 นางสาวสรุตา ศรีณะ  IE
22 B6103538 นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วประภา  IE
23 B6118235 นายยุทธนา โต๊ะงาม  IE
24 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล  IE
25 B6131807 นายอดิสรณ์ คำเหลี่ยม  IE
26 B6108915 นายศิริวัฒน์ บุญช่วย  IE
27 B6131326 นายชินกฤต นาเจริญ  IE
28 B6020613 นางสาวธัญญลักษณ์ ดองโพธิ์  IE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.