รายชื่อนศ.
รายวิชา551262 : ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6212865 นางสาวสุชานันท์ เบ้าแบบดี  Mechatronics Engineering
2 B6229276 นายศราวุธ โตพะลัย  Mechatronics Engineering
3 B6229337 นายจิรโชติ สุวรรณ  Mechatronics Engineering
4 B6212810 นายณัฐวุฒิ มากแบน  Mechatronics Engineering
5 B6212872 นายกษิดิศ พันธุ์มิตร  Mechatronics Engineering
6 B6229344 นายฐิฏิ แก้วศรี  Mechatronics Engineering
7 B6212896 นายชานนท์ มะณี  Mechatronics Engineering
8 B6229245 นายอภิสิทธิ์ แสงศักดิ์  Mechatronics Engineering
9 B6229221 นายธีรพัฒน์ พลพ่าย  Mechatronics Engineering
10 B6229290 นายธนากร ฟ้าใสสิรินันท์  Mechatronics Engineering
11 B6212742 นายเกริกฤทธิ์ ศรีทองดี  Mechatronics Engineering
12 B6212971 นายณัฐพล อนันเอื้อ  Mechatronics Engineering
13 B6213022 นายจักรพันธ์ สุละสาย  Mechatronics Engineering
14 B6213060 นายนิรวิทย์ นนทะศิริ  Mechatronics Engineering
15 B6229214 นายกฤษฎา ปาระคะ  Mechatronics Engineering
16 B6212841 นายธวัชชัย ใจตรง  Mechatronics Engineering
17 B6212803 นายเปรมมินทร์ หวังดุล  Mechatronics Engineering
18 B6212728 นายอมรเทพ ดาษดื่น  Mechatronics Engineering
19 B6212834 นายธนวินทร์ ใจธนาทรัพย์  Mechatronics Engineering
20 B6213008 นายพิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์  Mechatronics Engineering
21 B6229252 นายศาสตรา ปาระมี  Mechatronics Engineering
22 B6212902 นายนราธิป มูลพาที  Mechatronics Engineering
23 B6212759 นายณรงค์กร เหลาชำนิ  Mechatronics Engineering
24 B6229184 นายปิยะเทพ คำอ้น  Mechatronics Engineering
25 B6212704 นายโชคทวี ลำเพยพล  Mechatronics Engineering
26 B6213152 นายปรัชญา ปรีชาชาติ  Mechatronics Engineering
27 B6212926 นายวิรุณ จิตต์บุญ  Mechatronics Engineering
28 B6212773 นายอภิลักษณ์ อาฒยะพันธุ์  Mechatronics Engineering
29 B6229269 นายขัตติยะ หร่ายขุนทด  Mechatronics Engineering
30 B6212797 นายดนุสรณ์ จำปานิล  Mechatronics Engineering
31 B6213183 นายคุณภัทร สุวรรณศิริ  Mechatronics Engineering
32 B6212858 นางสาวอรญา นะวงษ์ษา  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.