รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6064402 นางสาวสุภาวดี สิงห์รักษาตระกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6064389 นางสาวอรทัย ไซรอดแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6062286 นางสาวสุพัตตรา สุภาวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6062934 นางสาวสุทธิชา เนียมขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6062729 นางสาวศุภลักษณ์ หวังล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6061661 นางสาวอภิสรา คำมะนาถ  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6062972 นางสาวอัญรัตน์ นามโสม  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6064884 นางสาวสุภาพร กอบเขตรกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6063061 นางสาวกิติศญาพร คิดเห็น  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B6062095 นางสาวอารียา ราชบัณดิส  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6062897 นางสาวพิมพ์มาตา แก้วไพฑูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B6063641 นายวิศรุจน์ ดาวช่วย  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.