รายชื่อนศ.
รายวิชา521419 : APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
2 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering10
3 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering10
4 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering10
5 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
6 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  Agricultural and Food Engineering10
7 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
8 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering10
9 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
10 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering10
11 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering10
12 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
13 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.