รายชื่อนศ.
รายวิชา801201 : DISEASE PREVENTION AND CONTROL
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6208530 นางสาวนันทวัน ประทุมถิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6208318 นางสาววรชา แสงไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6208516 นายศักดิ์พล สองใหม่  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6207984 นายปิยะ ลังกา  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6207991 นายเจตการณ์ หนิ้วหยิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6227951 นายรัชตะ ผาสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6236649 นายฮาฟีซี ลูแป  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6232429 นายพลพล สังข์ทับ  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6232856 นายอุเทน ภาคสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6208400 นายกิตติบดินทร์ โหมาศวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6208189 นายสรศักดิ์ ขุมเงิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6232771 นายปริญญา ทานวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B6228200 นางสาวหทัยชนก บุญส่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6227975 นางสาวสุวนันท์ ปูนกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6232368 นางสาวสมใจ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6228194 นางสาวมณัสวี โต้เศรษฐี  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6232580 นางสาวเนตรนภา โคมารัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6227982 นางสาวลักษณารีย์ ลาเวียง  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6232641 นางสาวนภัสรดา ชาญสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6232566 นางสาวศิรินภา บัวแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6228163 นางสาววาสนา มะลิงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6208158 นางสาวกัญญารัตน์ ขันกสิกรรม  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6208509 นางสาวปรีญาภรณ์ แหลมคม  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6208554 นางสาวรินดารัตน์ พุทธวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B6227999 นางสาวกิ่งกาญจน์ นามศิริ  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B6232825 นางสาววรพร กิ่งกุ่มกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6232832 นางสาวธนพร ฝางชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B6232740 นางสาวปวีณา แก้วนวน  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B6210137 นางสาวอริศรา ยิ่งพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B6232597 นางสาวชญาภา กังสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
35 B6232481 นางสาวอัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH
36 B6228057 นางสาวสุวนันท์ จันทร์สระน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
37 B6210151 นางสาวณัฐวรรณ นาคขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
38 B6232405 นางสาวศิริขวัญ ศรีนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
39 B6232795 นางสาวธนัษฐา จันทร์ประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH
40 B6232870 นางสาวนริศรา อ่อนสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
41 B6204150 นางสาวกันยารัตน์ ดวนสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
42 B6208462 นางสาวชลธิชา อ่อนฉิมพลี  ENVIRONMENTAL HEALTH
43 B6232696 นางสาวกรรณิการ์ นามสงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
44 B6208387 นางสาวคณิตตา นุภานิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
45 B6232627 นางสาววรางคณา ขุมพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
46 B6208103 นางสาวประภาศิริ กาบเมืองปัก  ENVIRONMENTAL HEALTH
47 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH
48 B6208226 นางสาววริศรา ชิณแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
49 B6208295 นางสาวยะมุนา ยะเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
50 B6232672 นางสาวคณิตา โพนพุธ  ENVIRONMENTAL HEALTH
51 B6232726 นางสาววสุนธรี พรมมี  ENVIRONMENTAL HEALTH
52 B6208325 นางสาววรรณพร จันทหาร  ENVIRONMENTAL HEALTH
53 B6227920 นางสาวพรรณิภา พลสำโรง  ENVIRONMENTAL HEALTH
54 B6208394 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
55 B6227913 นางสาวปวีณ์นุช งามสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
56 B6204129 นางสาวพริมแพรว พิทักษ์การ  ENVIRONMENTAL HEALTH
57 B6208349 นางสาวจันทร์สุดา แก้วศรีใส  ENVIRONMENTAL HEALTH
58 B6207977 นางสาวอาริซ่า พรมพิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH
59 B6208165 นางสาวขนิษฐา สมนาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
60 B6208080 นางสาวญดาพิศุทธิ์ ตันวรรณรักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
61 B6227906 นางสาวนิธิณีย์ แดงสร้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
62 B6208240 นางสาวพรนภา บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
63 B6208479 นางสาวพนิดา พุ่มคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
64 B6232351 นางสาวดวงชนก ฉกรรจ์ศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH
65 B6208172 นางสาววิลาวัณย์ เขื่อนขันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
66 B6232689 นางสาวณิรฌา ทิพดง  ENVIRONMENTAL HEALTH
67 B6228095 นางสาวโชติกา วิชระโภชน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
68 B6208370 นางสาวอรุณรัตน์ อุริพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
69 B6208585 นางสาวอัจฉราภรณ์ ตองอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH
70 B6208035 นางสาวลักษิกา สุขสมกาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
71 B6232764 นางสาวนารีรัตน์ สาติยะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
72 B6228071 นางสาวสวิตตา สมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
73 B6232573 นางสาวณัฐชนก พึ่งโค  ENVIRONMENTAL HEALTH
74 B6228125 นางสาวอารีรัตน์ สีหา  ENVIRONMENTAL HEALTH
75 B6228064 นางสาวพิชามญชุ์ หทัยโชติ  ENVIRONMENTAL HEALTH
76 B6228088 นางสาวพิชามญชุ์ สุวรรณเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
77 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
78 B6204051 นางสาวรัตนาวดี อักษรพรมราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
79 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
80 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
81 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
82 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
83 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
84 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
85 B6204211 นางสาวพรชิตา สุดใจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
86 B6236632 นางสาวนุรแอนนี มามะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
87 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
88 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
89 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
90 B6208363 นางสาวพิมฬพัฒน์ ฮุยประโคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
91 B6208097 นางสาวลักขณา ไชยสุวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
92 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
93 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
94 B6228156 นางสาววาริณี ผันผยอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
95 B6208110 นางสาวสาวิตรี พิมศร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
96 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
97 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
98 B6204044 นางสาวคชาภรณ์ วัชรพิชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
99 B6232511 นางสาวภัคจิรา สิมกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
100 B6208066 นางสาวจันทิรา เมินกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
101 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
102 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
103 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
104 B6208875 นางสาวศศิธร รุ่งเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
105 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
106 B6208622 นางสาวเบญจพร อินทะดก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
107 B6204112 นางสาวศุภัคชญา สีเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
108 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
109 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
110 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
111 B6232467 นางสาวชลิตา เกตะวันดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
112 B6228187 นางสาวสุปราณี โชคบัณฑิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
113 B6208455 นางสาวเกตน์นิภา เหล็กพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
114 B6208141 นางสาวเพ็ญศิริ ตอรบรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
115 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
116 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
117 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
118 B6204082 นางสาวชนัญญา ผันสำโรง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
119 B6208271 นางสาวกุลธิดา อุ่นทะยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
120 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
121 B6228019 นางสาวนัฐนันท์ พันตาเอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
122 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
123 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
124 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
125 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
126 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
127 B6208059 นางสาวผกาวรรณ ด้วงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
128 B6227968 นางสาวสโรชา มาตันบุญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
129 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
130 B6232702 นางสาวภัทร์จาริน อินทโส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
131 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
132 B6232382 นางสาวอิสรีย์ พุฒโภควัต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
133 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
134 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
135 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
136 B6208615 นางสาวกุลกันยา สุไชยชิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
137 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
138 B6232610 นางสาวอรสา เป็นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
139 B6210878 นางสาวณัฐกานต์ แสงยา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
140 B6232733 นางสาวรัชนีภรณ์ พิลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
141 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
142 B6232535 นางสาวอมรรัตน์ พิพุธ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
143 B6228040 นางสาวโศจิรัตน์ แก้วเที่ยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
144 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
145 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
146 B6204099 นางสาวปรีชญา คู่ตระกูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
147 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
148 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
149 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
150 B6228033 นางสาวฐิติวรดา แสงคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
151 B6208608 นายสรวิศ คำนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
152 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
153 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
154 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
155 B6227944 นายสมศักดิ์ เดือนงามจริง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
156 B6210861 นายธีรพล ระวังภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
157 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
158 B6208356 นายมงคล พยุยงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.