รายชื่อนศ.
รายวิชา551262 : ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203580 นางสาวสุดารัตน์ เพียซ้าย  Mechatronics Engineering
2 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง  Mechatronics Engineering
3 B6233600 นายนัฐพงษ์ จุลโยธา  Mechatronics Engineering
4 B6233631 นางสาวขวัญฤดี นาคใหม่  Mechatronics Engineering
5 B6233587 นายนำชัย มะสีพันธ์  Mechatronics Engineering
6 B6229191 นายณัฐวุฒิ หงษ์สูงเนิน  Mechatronics Engineering
7 B6212940 นายจักรภัทร สุจริต  Mechatronics Engineering
8 B6212889 นายองอาจ เพชรอินทรา  Mechatronics Engineering
9 B6213077 นายพูนทรัพย์ นิโรรัมย์  Mechatronics Engineering
10 B6212667 นายสุประดิษฐ์ สายเมือง  Mechatronics Engineering
11 B6229283 นายชนัญญู ทิพวัจนา  Mechatronics Engineering
12 B6212933 นายเมธพนธ์ ศรีชัยกูล  Mechatronics Engineering
13 B6229306 นายสงกรานต์ วัฒนาพร  Mechatronics Engineering
14 B6229320 นายมงคล ฉลาดไธสง  Mechatronics Engineering
15 B6229375 นายบรรณุสรณ์ บัวเรียน  Mechatronics Engineering
16 B6213039 นายจักราวุฒน์ มั่นทุกะ  Mechatronics Engineering
17 B6213046 นายธนาวุฒิ อยู่อาจิน  Mechatronics Engineering
18 B6203542 นายพงศกร ริ้วทอง  Mechatronics Engineering
19 B6212780 นายธนากร เสาวมาลย์  Mechatronics Engineering
20 B6203627 นายเฉลิมเกียรติ ยะถีโล  Mechatronics Engineering
21 B6212957 นายภานุพงษ์ ยอดศิลา  Mechatronics Engineering
22 B6212995 นายธนากร ประมาติกร  Mechatronics Engineering
23 B6213015 นายสุริยา บุญยก  Mechatronics Engineering
24 B6233594 นายสุริยะกมล อ่อนนาค  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.