รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6116460 นางสาวกนกภัณฑ์ แสนธนู  EE10
2 B6107529 นายเฉลิมเกียรติ ทาสระคู  EE10
3 B6116545 นางสาวศิริลักษณ์ แสนอินทร์  EE10
4 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE10
5 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE10
6 B6117528 นางสาวภัคกฤต อินทร์ศิริพงษ์  EE10
7 B6112653 นางสาวอนุษรา ยางศรี  EE10
8 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE10
9 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE10
10 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE10
11 B6106256 นางสาวสุดารัตน์ เชื้อทอง  EE10
12 B6107796 นายปริญ เทาทองสุข  EE10
13 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE10
14 B6115579 นายกรวรรต สีเเก้วสิ่ว  EE10
15 B6027339 นายปิยพัทธ์ นันทบุตร  EE10
16 B6112950 นายภราดร รักษาแก้ว  EE10
17 B6102609 นายเจษฐาพล พลงาม  EE10
18 B6108540 นายอภิสิทธิ์ เนตะชาติ  EE10
19 B6109776 นายต่อตระกูล ปัญญายิ่ง  EE10
20 B6103613 นายภาณุพงศ์ แก้วศรี  EE10
21 B6116248 นายศุภวิจักขณ์ เสโส  EE10
22 B6106461 นายทิวากร ซาเสน  EE10
23 B6130398 นายอภิวัฒน์ แสบงบาล  EE10
24 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE10
25 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE10
26 B6117542 นายพรรณกร อินศิริ  EE10
27 B6117870 นางสาวมาลัยทิพย์ โอกาโน้  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.