รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B6062583 นางสาวนารากร การนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6063344 นางสาวสุจิตรา อินโคกสูง  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5963324 นางสาวภัทราภรณ์ แทนค่ำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B6063399 นางสาวจิราพร ฝอดสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B6061913 นางสาวนราพร กลิ่นจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6063276 นางสาวอาริสา ชาติไทย  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6063382 นางสาวกัญญารัตน์ แสงบัวภา  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6062989 นางสาวรัตน์ชนก ชนะค้า  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B6062149 นางสาวศิริวรรณ ม่วงอร่าม  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
30 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6062682 นางสาวกวินนาฎ เคราะห์ดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.