รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE
2 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE
3 B6013813 นางสาวปิยธิดา พันธุ์ทอง  TCE
4 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์  TCE
5 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE
6 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE
7 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา  TCE
8 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์  TCE
9 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE
10 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม  TCE
11 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE
12 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์  TCE
13 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง  TCE
14 B6010928 นางสาวอริสราลักษณ์ ชิตสกุลวงค์  TCE
15 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE
16 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE
17 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง  TCE
18 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE
19 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล  TCE
20 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร  TCE
21 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย  TCE
22 B6016760 นายศุภกร จันทร์ทา  TCE
23 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช  TCE
24 B6006549 นางสาวฐิติภัสร์ พรอิสราพัฒน์  TCE
25 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย  TCE
26 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ  TCE
27 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์  TCE
28 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร  TCE
29 B6001339 นางสาวรัตนาภรณ์ สารบาล  TCE
30 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย  TCE
31 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ  TCE
32 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ  TCE
33 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์  TCE
34 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง  TCE
35 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง  TCE
36 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด  TCE
37 B6025090 นายพิทวัส แย้มวารี  TCE
38 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา  TCE
39 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์  TCE
40 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย  TCE
41 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE
42 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์  TCE
43 B5618828 นายณเรวัต ทิวาลัย  TCE
44 B6003517 นายวรากร ยาแปง  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.