รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์  TCE
2 B6009083 นายภัทรพล พิมใจใส  TCE
3 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE
4 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์  TCE
5 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์  TCE
6 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE
7 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE
8 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE
9 B5952533 นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี  TCE
10 B5904723 นางสาวรุจิรดา หาไชย  TCE
11 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร  TCE
12 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์  TCE
13 B6020941 นางสาวณัฐริณีย์ การชงัด  TCE
14 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE
15 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE
16 B6018764 นางสาวอรวรรณ สุขเปีย  TCE
17 B5909377 นายศรัณ ทุมนันท์  TCE
18 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี  TCE
19 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ  TCE
20 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า  TCE
21 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด  TCE
22 B6020873 นางสาวฐิติวรดา นามมุนตรี  TCE
23 B6001223 นางสาวนิรมล เจริญพร  TCE
24 B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ  TCE
25 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา  TCE
26 B6009380 นางสาวศศินา ภูสมปอง  TCE
27 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE
28 B6013448 นายดำรงศักดิ์ สุขะตะ  TCE
29 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE
30 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE
31 B6005726 นายธนพล แก้วมูล  TCE
32 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ  TCE
33 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE
34 B6007492 นางสาวสิริวิมล แก่นจักร  TCE
35 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์  TCE
36 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE
37 B5917556 นายธัชปรัชญ์ ดวงดี  TCE
38 B5918522 นายอักษราภัค รักพวกกลาง  TCE
39 B6015268 นางสาวปารมี มีบุญ  TCE
40 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์  TCE
41 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่  TCE
42 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง  TCE
43 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.