รายชื่อนศ.
รายวิชา525481 : JIG AND FIXTURE DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6010577 นายจิรายุ โมสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6013769 นายพิชัย กาจิก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6017705 นายกฤติน ขันขวา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6004910 นายไชยา นิราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.