รายชื่อนศ.
รายวิชา523353 : COMPUTER NETWORKS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE
2 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน  CPE
3 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์  CPE
4 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร  CPE
5 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ  CPE
6 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี  CPE
7 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE
8 B6014551 นางสาวศิริรัตน์ ผลบุลภ  CPE
9 B6008031 นายอรรถกรณ์ โพธิ์ปาน  CPE
10 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE
11 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์  CPE
12 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี  CPE
13 B6024055 นายภานุพงศ์ อินทริง  CPE
14 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา  CPE
15 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE
16 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี  CPE
17 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE
18 B6026042 นายวราชิต อินคุณ  CPE
19 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE
20 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE
21 B6019440 นางสาววิมนณัฐ ธัญยบริบูรณ์กูล  CPE
22 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ  CPE
23 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE
24 B6021726 นายธนทัต สร้อยสนธิ์  CPE
25 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์  CPE
26 B6012434 นางสาวขวัญปวีณ์ ศีลธรรมพิทักษ์  CPE
27 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE
28 B6025526 นายอัษฎายุธ จารัตน์  CPE
29 B6010317 นายธนพงษ์ ธรรมนิตย์กิจ  CPE
30 B6014704 นางสาวอภิชญา สาซุเซา  CPE
31 B6007317 นายจักรกฤษณ์ เทือกมนต์  CPE
32 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE
33 B6026981 นางสาวปวรรัตน์ เทพชมภู  CPE
34 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี  CPE
35 B6020118 นางสาวศรัญญาภรณ์ สมานราษฎร์  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.