รายชื่อนศ.
รายวิชา523274 : DIGITAL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก  CPE10
2 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE10
3 B6102579 นางสาวอภิชญา ตาดี  CPE10
4 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด  CPE10
5 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE10
6 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE10
7 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE10
8 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE10
9 B6112745 นางสาวชลินทรา โยตะสี  CPE10
10 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE10
11 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE10
12 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE10
13 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE10
14 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE10
15 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE10
16 B6116637 นายพิชัย โสมาสา  CPE10
17 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE10
18 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE10
19 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE10
20 B6111465 นายภควัฒน์ เพ็ญภูมิ  CPE10
21 B6112608 นายศุภศิลป์ ย่อแสง  CPE10
22 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE10
23 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE10
24 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE10
25 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE10
26 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE10
27 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่  CPE10
28 B6111052 นายนนทกร พาอยู่สุข  CPE10
29 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE10
30 B6131081 นายชัยฤทธิ์ แซ่ฮึง  CPE10
31 B6113759 นายอลงกรณ์ วรรณประดิษฐ์  CPE10
32 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE10
33 B6112936 นายณัฐนนท์ รักภักดี  CPE10
34 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE10
35 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE10
36 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์  CPE10
37 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.