รายชื่อนศ.
รายวิชา527308 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE
2 B5917556 นายธัชปรัชญ์ ดวงดี  TCE
3 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี  TCE
4 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE
5 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE
6 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE
7 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ  TCE
8 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล  TCE
9 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE
10 B6018764 นางสาวอรวรรณ สุขเปีย  TCE
11 B6018542 นางสาวสายใจ เขมวงค์  TCE
12 B6007492 นางสาวสิริวิมล แก่นจักร  TCE
13 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า  TCE
14 B6016838 นางสาวกัณฐมณี ช่างชำนิ  TCE
15 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ  TCE
16 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์  TCE
17 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE
18 B6011994 นางสาวสุทธิดา สมบูรณ์  TCE
19 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์  TCE
20 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร  TCE
21 B6015558 นายศุภชัย ดอกบัว  TCE
22 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ  TCE
23 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE
24 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE
25 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE
26 B6016760 นายศุภกร จันทร์ทา  TCE
27 B5952533 นางสาวอรอุมา พยัคฆ์ศรี  TCE
28 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE
29 B5913077 นายธนวัฒน์ ภูนิลวาลย์  TCE
30 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.