รายชื่อนศ.
รายวิชา526409 : CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5804078 นางสาวภูริชญา ตามสีรัมย์  CME
2 B5927685 นายวิทยา ชมกลาง  CME
3 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง  CME
4 B5910144 นายพงษ์สิทธิ์ นาโสก  CME
5 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร  CME
6 B5824304 นางสาววรางคณา วรรณวัตน์  CME
7 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง  CME
8 B5912612 นางสาวประภัสสร คำนึง  CME
9 B5907236 นางสาวลลิตา กะการดี  CME
10 B5915873 นางสาวกรวรรณ อินทะ  CME
11 B5912346 นางสาววริญชญา ทองฤทธิ์  CME
12 B5906079 นายไชยวัฒน์ แข้คำ  CME
13 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า  CME
14 B5905256 นางสาวปณิตา ถนอมศักดิ์  CME
15 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ  CME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.