รายชื่อนศ.
รายวิชา108102 : MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6229122 นางสาวสุพัตรา สีพันดร  B.N.S.
2 B6229153 นางสาวชมพูนุช สุวรรณ  B.N.S.
3 B6229023 นางสาวทัศนีย์วรรณ พงสะพัง  B.N.S.
4 B6210205 นางสาวเยาวลักษณ์ สุวรรณศรี  B.N.S.
5 B6229030 นางสาวนิภา เยี่ยงเสือ  B.N.S.
6 B6233488 นางสาวญาณัชฉรา กุมกี  B.N.S.
7 B6233464 นางสาวสุมาลี นนท์นอก  B.N.S.
8 B6210465 นางสาวกิตติยา ภูสุวรรณรัศมิ์  B.N.S.
9 B6233419 นางสาวอรอุมา เข็มทอง  B.N.S.
10 B6233334 นางสาวชลลัดดา ศรีตระการ  B.N.S.
11 B6233440 นางสาวญาณิศา พะนัด  B.N.S.
12 B6211400 นางสาวสุมิตรา ศรีวงษ์  B.N.S.
13 B6229016 นางสาววัลลภา ปรินรัมย์  B.N.S.
14 B6210472 นางสาวนารีรัตน์ คำตา  B.N.S.
15 B6229108 นางสาวนริศรา ปุผาลา  B.N.S.
16 B6229092 นางสาวอรษา สิงห์สนั่น  B.N.S.
17 B6233327 นางสาวสุปรียารัตน์ ตะเกิดมี  B.N.S.
18 B6229054 นางสาวภัทรสุดา เหล่าคนค้า  B.N.S.
19 B6229139 นางสาวจารุวรรณ คำกอง  B.N.S.
20 B6229061 นางสาวศรินญา ไชยมงคล  B.N.S.
21 B6233426 นางสาวสตรีรัตน์ ทองสมบัติ  B.N.S.
22 B6233341 นางสาวทิชากร คำพวง  B.N.S.
23 B6211004 นางสาวบุษบา โอชารส  B.N.S.
24 B6210441 นางสาวพิกุลแก้ว คุ้มหมู่  B.N.S.
25 B6228958 นางสาวปิยวรรณ สิงห์เดช  B.N.S.
26 B6229115 นางสาวเมสิยา สุริยกานนท์  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.