รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE
2 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE
3 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง  EE
4 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน  EE
5 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE
6 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE
7 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE
8 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE
9 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE
10 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE
11 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE
12 B6009144 นายภัตธนสันต์ งามขำ  EE
13 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE
14 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE
15 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE
16 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม  EE
17 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE
18 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์  EE
19 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE
20 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE
21 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE
22 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE
23 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.