รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5910786 นางสาวพรรวินท์ ทองชีวงค์  EE40
2 B5921553 นายทีปกร ผดุงศรี  EE40
3 B5912056 นางสาวสุภาลักษณ์ วงศ์ละคร  EE40
4 B5917174 นางสาวปณิดา หาญรบ  EE40
5 B5914630 นางสาวจตุภรณ์ สุมณฑา  EE40
6 B5910632 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ พลอินทร์  EE10
7 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋  EE40
8 B5922789 นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน  EE40
9 B5923243 นางสาวอุษณา เงกสูงเนิน  EE10
10 B5900244 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์กลาง  EE40
11 B5922338 นางสาวเกียรติสุดา ไชยบุตร  EE40
12 B5926442 นายกฤติธี ลายวงษ์  EE10
13 B5920570 นายธนาธิป บุญทวี  EE40
14 B5911486 นายวีรภัทร คำพันธ์  EE40
15 B5919918 นายพัทชิราวุตติ์ เครือสันติภพ  EE40
16 B5916122 นายเมธี เข็มทอง  EE10
17 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง  EE10
18 B5929238 นายมูฮำหมัดอาลี โตะโยะ  EE40
19 B5923250 นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์  EE10
20 B5924363 นายพีรวัส ภรณ์ศุภเศรษฐ์  EE10
21 B5922802 นายกองทุน กฤษณสุวรรณ  EE40
22 B5905201 นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง  EE40
23 B5910649 นายนัฐพล สารทรัพย์  EE10
24 B5924196 นายภูรีทัต ยังรอด  EE10
25 B5920235 นายณฐพนธ์ ค้อมกลาง  EE40
26 B5918799 นายวัชรวีร์ งาหัตถี  EE10
27 B5912070 นายกรวิชญ์ ไทรแก้ว  EE40
28 B5905805 นายพรภวิษย์ ไพโรจน์  EE40
29 B5916900 นายกฤษกร สุทธิธรรม  EE10
30 B5921423 นายพงศกร ศรีทอง  EE10
31 B5925056 นายปฏิภาณ ไทยนันทน์  EE40
32 B5903429 นางสาวธนนันท์ พระโพธิ์  EE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.