รายชื่อนศ.
รายวิชา529403 : CONTROL SYSTEMS LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5914630 นางสาวจตุภรณ์ สุมณฑา  EE
2 B5923250 นายวิสุทธิพงษ์ ซื่อชญาณ์ภักษ์  EE
3 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋  EE
4 B5922789 นางสาวศรุตา หวานสูงเนิน  EE
5 B5922338 นางสาวเกียรติสุดา ไชยบุตร  EE
6 B5900244 นางสาวมนัสนันท์ จันทร์กลาง  EE
7 B5917174 นางสาวปณิดา หาญรบ  EE
8 B5923243 นางสาวอุษณา เงกสูงเนิน  EE
9 B5912056 นางสาวสุภาลักษณ์ วงศ์ละคร  EE
10 B5903429 นางสาวธนนันท์ พระโพธิ์  EE
11 B5910786 นางสาวพรรวินท์ ทองชีวงค์  EE
12 B5922802 นายกองทุน กฤษณสุวรรณ  EE
13 B5905201 นายกฤตพน ฉัตรวงศ์ทอง  EE
14 B5910649 นายนัฐพล สารทรัพย์  EE
15 B5924196 นายภูรีทัต ยังรอด  EE
16 B5920235 นายณฐพนธ์ ค้อมกลาง  EE
17 B5918799 นายวัชรวีร์ งาหัตถี  EE
18 B5905805 นายพรภวิษย์ ไพโรจน์  EE
19 B5912070 นายกรวิชญ์ ไทรแก้ว  EE
20 B5916900 นายกฤษกร สุทธิธรรม  EE
21 B5921423 นายพงศกร ศรีทอง  EE
22 B5925056 นายปฏิภาณ ไทยนันทน์  EE
23 B5924363 นายพีรวัส ภรณ์ศุภเศรษฐ์  EE
24 B5921553 นายทีปกร ผดุงศรี  EE
25 B5919918 นายพัทชิราวุตติ์ เครือสันติภพ  EE
26 B5926442 นายกฤติธี ลายวงษ์  EE
27 B5920570 นายธนาธิป บุญทวี  EE
28 B5911486 นายวีรภัทร คำพันธ์  EE
29 B5916122 นายเมธี เข็มทอง  EE
30 B5929238 นายมูฮำหมัดอาลี โตะโยะ  EE
31 B5901982 นายธนากร อยู่ยัง  EE
32 B5910632 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ พลอินทร์  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.